Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.04.2024 tarihli, 32510 sayılı Resmi Gazete’de Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik, 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik’teki birtakım değişiklikleri hüküm altına almıştır.
Yapılan ilk değişiklik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinin artık Cumhurbaşkanınca belirlenmesi yönündedir. Bir diğer değişiklik, Yönetmeliğin 4. Maddesinde “Tanımlar” başlığı altında yer alan “Banka: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,” ibaresinin “Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren, Bakanlığın OSB’lere verdiği kredilere aracılık eden bankaları,” şeklinde düzenlenecek olmasıdır.
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik ‘te 5. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan “Planlı alanda kendi imkânları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilir.” ibaresi ve 10. Maddenin 4. Fıkrasında yer alan “Altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde bu kapsamda tahsis edilen parsellerin bedelleri Bakanlıkça ödenir. Ödemeye ilişkin başvuru, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa elektronik ortamda yapılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili Yönetmelikte “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak düzenlenmiş bütün ifadeler “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak revize edilmiştir. “Tapu kaydına konulacak şerh” başlıklı 14. Madde ise, başlığı “Tapu verilmesi” olarak şekilde birtakım değişikliklere uğramıştır. Yeni düzenlemeye göre katılımcılar, yapılan yatırımın işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasını müteakip, istihdam ile üç ay üretim yaptıktan sonra, tahsisi yapan OSB’den ilgili parselin tapusunun kendisine devrini talep edebilecektir.
Yine 14. maddede düzenlendiği üzere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde; yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında konulan şerh, OSB tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB’nin talebi üzerine ve Bakanlığın müsaadesi ile OSB tarafından kaldırılabilecektir. Bu düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin “Tapudaki şerhin kaldırılması” başlıklı 15. Maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yazıyı Arkadaşlarınızla Paylaşın

Bu Sayfaya Yorum Yapabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
Sorunuz mu var?
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?