Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, Türk hukuk sisteminde yer alan en hassas hukuk disiplinlerinden bir tanesidir. Buna ek olarak ceza hukukuna gösterilmesi icap eden dikkat ve özen de diğer pek çok hukuk disiplininden farklı olmalıdır. Söz misali ceza hukukunda kişi hürriyetini bağlayan yaptırımlar vardır ve bu alanda ceza hukuku tektir. İşte tam olarak bu nedenden dolayı ceza hukukunda bir avukat ile temsil edilmek lazımdır. Aksi halde son pişmanlık fayda etmeyecek ve çok ciddi hak mahrumiyetleri ile karşı karşıya kalınabilecektir.

Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan hukuka aykırı davranışları ve suça uygulanacak yaptırımı (cezayı) ve cezanın uygulanmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır.

Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır.

Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır.

Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar.

Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.

 

Ceza hukukunun iki temel işlevi vardır:

 

1) Suçun işlenmesi halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev

2) Bu cezalandırma işlevi sırasında toplumu koruyucu işlev.

 

Yeni TCK’ya göre ceza kanununun amaçları:

 

• Kişi hak ve özgürlüklerini,

• Kamu düzeni ve güvenliğini,

• Hukuk devletini,

• Kamu sağlığını ve çevreyi ve

• Toplum barışını korumak ve

• Suç işlenmesini önlemektir.