Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku:  yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar  arasındaki ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk bilimi dalıdır.

Bir hukuk düzeninde mevcut olan; anayasa, kanun, tüzük,yönetmelik gibi  normlar dağınık halde ve rastgele değil; alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna normlar hiyerarşisi denir. Bu hiyerarşinin de en üstünde Anayasa bulunur.