Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku sadece özel hukuka ait bir sözleşmeye dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallardan oluşur.

İş hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi bulunmaktadır. İş hukukuna bu açıdan bakıldığında sadece taraflar arasındaki ilişkiyi düzenlemediği, aynı zamanda tarafların her birinin üye olabilecekleri örgütler ve toplu iş sözlşeme ve müdahalesini de içerir. Bu durumun da bir neticesi olarak iş hukuku "bireysel iş hukuku" ve "toplu iş hukuku" olarak ikiye ayrılır.

İş hukukunda: işçinin işveren karşısındaki konumu gereği (ekonomik güçsüzlük, bağımlılık) işçinin korunması ön plandadır. İş hukukundaki bu ilkenin de bir gereği olarak bu hukuk dalındaki kurallar genellikle nisbi emredici nitelikteki kurallardan oluşur yani aksi ancak işçi lehine olarak kararlaştırılabilen kurallardan oluşur.

İş Hukukunun Uygulama Alanı

1)İşyeri Kavramı: İş Kanununun ikinci maddesinde de ifade edildiği üzere işyeri: işveren tarafından mal veya hizmet üretmke amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimi ifade eder. İşverenin işyherinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

2)İşletme Kavramı: İşletme, ekonomik veya ideal bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik biçimde aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerini kapsayan örgütlere denilmektedir.

Bu iki kavramı açıklama niyetimiz İş hukuku kurallarının hangi alanda işlerlik kazanacağı ile ilgili bir açıklama yapmaktır. Şöyle ki İş hukuku mevzuatının uygulanması için meydana gelen uyuşmazlığın; kavramlarda tanımladığımız alanlarda, en azından bu alanlarla ilgili ve işçi ile işveren ilişkisine bağlı bir konuya ilişkin olmalıdır.

İş Hukukunun Kapsamına Giren İşler

İş Kanununun 1. maddesinin 1. ve 1. fıkralarında belirtilenlere göre yine bu kanununun 4. maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu ifade ettiklerimizden hareketle İş Kanununun kapsamına girmeyen işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Deniz ve Hava Taşıma İşleri: Göller, nehirler ve denizlerde; insan, hayvan, eşya taşıma işleri İş Kanunu kapsamı dışındadır.
  • Tarım ve Orman İşleri          : 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.
  • Aile Ekonomisi İçinde Tarımla İlgili Yapılan İşler:
  • El Sanatı İşleri: Bir ailenin üyeleri ve üçüncü derece dahil hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde İş Kanunu uygulanmaz.
  • Ev Hizmetleri: Örnek olarak temizlikçi, aşçı, şoför, bahçıvan, çocuk bakıcısı işlerinde çalışanlar İş Kanunu hükümlerinden yararlanamazlar.
  • Çıraklar:
  • Sporcular: Spor kulübünde profesyonel sporcular dışında kalan kişilere İş Hukuku hükümleri uygulanır.
  • Rehabilite Edilenler:
  • Esnaf ve Sanatkar İşyerleri